اولویت های  پژوهشی

اولویت های پژوهشی گروه بر اساس نیاز وزارت بهداشت، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و معاونت درمان از جمله:

  • تهیه نرم افزارهای رجیستری پزشکی
  • کاربرد هوش مصنوعی در حوزه نرم فزار های حوزه پزشکی
  • بکارگیری الگوریتم ها و تکنیک های داده کاوی در تشخیص،پیش بینی،و پیشگیری از بیماری ها
  •  طراحی مدل معماری و چارچوب سیستم های اطلاعات سلامت
  • تهیه نرم افزارهای CDSS
  •  تهیه نرم افزارهای CPOE
  •  ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت
  • بکار گیری فناوری های نوین پزشکی در سیستم تصمیم گیری بالینی

امور پژوهشی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست