سیاست گروه: ارتقای کیفیت آموزش در حوزه مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورماتیک پزشکی

 

اهداف

1-     توسعه حرفه ای- تخصصی اعضای هیا ت علمی

2-     توسعه منابع آموزشی گروه اعم از چاپی و الکترونیک

3-     توسعه برنامه آموزشی گروه در تمامی ابعا د شامل فنون تدریس، روشهای ارزیابی، و برنامه درسی

4-     توسعه زمینه های موثر بر تربیت دانشجویان مقاطع کارشناسی  فناوری اطلاعات سلامت

5-     توسعه زمینه های موثر بر تربیت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ؛ و انفورماتیک پزشکی ، و دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی ؛ و انفورماتیک پزشکی

6-     توسعه فعالیت های پژوهشی گروه

7-     توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان ارشد و دکترا

 

ارزش ها

 

1-     تکریم اساتید از طریق برقراری ارتباط مبتنی بر احترام با دانشجویان

2-     احترام به حقوق دانشجویان

3-    کیفیت گرایی،  علم-محوری، اخلاق مداری

 

دورنما

 

تحویل فارغ التحصیلان کارآمد و با کفایت، صاحب ارزش ها و اخلاق نیکوی فردی-اجتماعی بطوریکه در حوزه های (تحت پوشش گروه) فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، و مدیریت اطلاعات بهداشتی خدمات موثری به جامعه ارایه کنند. همچنین حوزه های دانشی گروه در حوزه های مذکور توسعه یابد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست