شیوه نامه فعالیت های یادهی – یادگیری

 

برنامه ریزی درسی

 • هر دوره( Course )   باید مسئول مشخص داشته باشد که مدیریت درس و هماهنگی با مدرسین را بر عهده بگیرد و در برابر ارایه آن پاسخگوی گروه باشد.
 • طرح دوره باید پیش از شروع زمان آموزش به گروه ارایه گردد
 • گروه به طرح های دوره بازخورد ارایه می نماید
 • در درس های نظری، طرح درس  باید به گروه ارایه گردد

تدریس کلاسی

 • از روش های فعال تدریس در ارایه دروس استفاده شود
 • بازخورد پیشرفت درسی برنامه ریزی شده فردی به فراگیران ارایه گردد
 • از راهنمای مطالعه برای تسهیل آموزش فراگیران استفاده گردد
 • اعضای هیات علمی از تدریس خود، خود ارزیابی داشته باشند
 • مدرسین در طول هر نیمسال حداقل یک بار از ارزیابی همتا استفاده نمایند
 • حد اقل سالی یک بار هم ا ندیشی برای بیان مشکلات تدریس و تمهید راهکارهای رفع آنها در گروه برگزار گردد
 • بر اساس ارزیابی همتا و خودارزیابی و یادگیری دانشجویان ، اعضا  نیازهای آموزشی و مهارتی خود را مشخص سازند و برای رفع آنها، برنامه ارتقای فردی را فراهم نماید

شیوه نامه یاددهی-یادگیری مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست