لینک های مفید:

 

 

01 -

وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی                                    

www.behdasht.gov.ir

02 -

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                                                           

www.sbmu.ac.ir

03 -

دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                                      

www.tums.ac.ir

04 -

انجمن بیوشیمی بالینی                                                                 

www.biochemiran.com    

05 -

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی              

www.iacld.ir

06 -

انجمن علمی میکروب شناسی ایران                                           

www.ism.ir

07 -

انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران                                                     

www.ismb.ir

08 -

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

www.ismm.ir

09 -

انجمن انگل شناسی ایران

www.isp.tums.ac.ir

10 -

انجمن ویروس شناسی ایران      

www.isv.org.ir

11 -

انجمن ایمونولوژی و اکوآلرژی ایران

www.isiairan.net

لینک های مفید گروه علوم آزمایشگاهی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست