نماینده کمیته برنامه ریزی درسی نادر وظیفه شیران
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (PhD)خون شناسی و بانک خون 

 

 

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی سمت مربوطه
دکتر منصوره اسلامی  هیئت علمی گروه علوم پایه 
دکتر فرید زایری هیئت علمی گروه آمار زیستی
دکتر رضا ربیعی هیئت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت 
دکتر معصومه نویـدی نیـا هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر فرخنده اسدی مسئول واحد EDO
خانم سمیه شیرخانی کارشناس واحد EDO
آقای مجید نظری مسئول اداره آموزش

 

 

کمیته برنامه ریزی درسی(روش تدریس)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست