علوم پایه

علوم پایه

گروه علوم پايه دانشکده پيراپزشکي داراي چهار بخش مختلف شامل: "فيزيولوژي و بيولوژي، فيزيک، شيمي و آناتومي" مي باشد.

دسته بندی :‌ 65

گروه علوم پايه دانشکده پيراپزشکي داراي چهار بخش مختلف شامل: "فيزيولوژي و بيولوژي، فيزيک، شيمي و آناتومي" مي باشد. اين گروه مسئوليت تربيت دانشجويان دوره دکتري رشته پروتئوميکس کاربردي را دارد.

رسالت (Mission): حوزه فعاليت اين گروه در زمينه آموزش و پژوهش مي باشد. گروه وظيفه تعليم و تربيت و تأمين دانش آموختگان برتر و توانمند و متعهد در دوره دکتري (Ph.D) رشته پروتئوميکس کاربردي را به عهده دارد. آموزش دانشجويان با جديدترين شيوه هاي تدريس و منطبق بر استانداردهاي نوين و با ارتباط با ساير مراکز علمي انجام مي شود. اين گروه تلاش مي نمايد که در محيطي علمي و پويا و با ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين گروه و دانشجو و استاد تسهيلات لازم براي مطالعه و تحقيق در شاخه هاي مرتبط براي اساتيد و دانشجويان مستعد را فراهم سازد تا آنها ضمن فراگيري مهارت ها، توانايي فعاليت در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي را در جامعه کسب نموده و فردي مسئوليت پذير گردند.

ايجاد چنين محيطي نشانگر تعهد، علاقمندي و پايبندي ما به سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و نقش خلاقيت پژوهش و نو آوري در عرصه آموزش نوين علوم پزشکي خواهد بود. اين گروه باور دارد که حفظ کرامت و حقوق انسانها، برخورداري از وجدان کاري، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعيض رکن اساسي فرهنگ اسلامي ايراني و سرلوحه رسالت ما مي باشد.

چشم انداز (Vision): اين گروه اميد دارد با جذب دانشجويان نخبه و تکيه بر اساتيد توانمند و روشهاي نوين آموزش دانش آموختگاني کوشا در کسب دانش روز و توانا در ارتقاي سلامت تربيت نمايد.

اهداف کلي (Aims):

1-   توليد علم در زمينه هاي مختلف علوم پزشکي

2-   تأمين نيروي انساني مورد نياز جهت مراکز آموزشي و پژوهشي کشور

3-   بکارگيري جديدترين يافته هاي علمي در زمينه علوم پزشکي

4-   تجهيز بخشهاي مختلف گروه به فن آوري اطلاعات

5-   همکاري و مبادلات آموزشي و پژوهشي با ساير مراکز علمي

6-   بازنگري رسالت و اهداف کلان گروه هر دو سال يک بار


الف- بخش فيزيولوژي و بيولوژي:

بخش فيزيولوژي و بيولوژي گروه علوم پايه عهده دار تدريس دروس مختلف فيزيولوژي و بيولوژي به عنوان يکي از دروس پايه و بنيادي براي رشته هاي مختلف علوم پزشکي در دانشکده پيراپزشکي و ساير دانشکده ها مي باشد. اين بخش با استفاده از نيروي انساني متخصص و فضاي فيزيکي مناسب و امکانات آزمايشگاهي و تحقيقاتي نسبت به آموزش اين دروس به دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد فعاليت مي نمايد. اين بخش هم اکنون داراي سه عضو هيئت علمي در مرتبه دانشيار و استاديار است که تدريس دروس مختلف فيزيولوژي شامل فيزيولوژي سلول، فيزيولوژي قلب و گردش خون، فيزيولوژي تنفس، فيزيولوژي کليه ، فيزيولوژي گوارش، فيزيولوژي اعصاب، فيزيولوژي غدد، فيزيولوژي پيشرفته تغذيه، فيزيولوژي عملي، فيزيولوژي نوزادان و ... را دانشکده هاي مختلف بعهده دارند. بخش فيزيولوژي و بيولوژي ضمن هماهنگي با ساير بخشها و گروههاي آموزشي دانشکده سعي در ارتقاي سطح آموزش دانش فيزيولوژي مطابق با استانداردهاي نوين علوم پزشکي دارد. اين بخش تلاش مي کند تا در آينده بتواند در تربيت دانش آموختگان رشته فيزيولوژي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري مشارکت نمايد.

ب- بخش فيزيک:

بخش فيزيک گروه علوم پايه عهده دار تدريس دروس مختلف به عنوان يکي از دروس پايه و بنيادي براي رشته هاي مختلف علوم پزشکي در دانشکده پيراپزشکي و ساير دانشکده ها مي باشد. اين بخش با استفاده از نيروي انساني متخصص و فضاي فيزيکي مناسب و امکانات آزمايشگاهي نسبت به آموزش اين دروس به دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتري فعاليت مي نمايد در حال حاضر داراي دو عضو هيئت علمي در مرتبه استاديار و استاد است که تدريس دروس مختلف را که شامل تدريس دروس نظري فيزيک عمومي و اختصاصي مانند فيزيک حياتي، دوزيمتري، راديوايزوتوپها، فيزيک ماوراء صوت، فيزيک پروتوها و تشعشع و همچنين تدريس دروس فيزيک عمومي عملي مانند فيزيک کاربردي عملي، دزيمتري پرتوهاي يونيزان عملي، راديوايزوتوپها عملي، فيزيک ماوراصوت عملي، الکترونيک عملي اپتيک هندسي عملي 1 اپتيک هندسي عملي 2 فيزيک نور براي رشته هاي مختلف دانشکده پيراپزشکي توانبخشي بهداشت وتغذيه انجام مي دهد.

ج- بخش شيمي:

بخش شيمي گروه علوم پايه عهده دار تدريس دروس مختلف به عنوان يکي از دروس پايه و بنيادي براي رشته هاي مختلف علوم پزشکي در دانشکده پيراپزشکي و ساير دانشکده ها مي باشد. اين بخش با استفاده از نيروي انساني متخصص و فضاي فيزيکي مناسب و امکانات آزمايشگاهي نسبت به آموزش اين دروس به دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتري فعاليت مي نمايد بخش شيمي از يک نفر هيئت علمي و يک کارشناس شيمي تشکيل شده است که در حوزه آموزشي و پژوهشي فعاليت دارند. در قسمت آموزشي تدريس دروس مختلف شامل: طيف سنجي جرمي در مقطع دکتري تخصصي، روشهاي جداسازي (پروتئين ها) در مقطع دکتري تخصصي، شيمي آلي(1 و 2و 3)، شيمي تجزيه، تجزيه دستگاهي، شيمي فيزيک، سنتز پيشرفته (براي دانشجويان در مقطع PhD)، هتروسيکل پيشرفته(براي دانشجويان در مقطع PhD)، شيمي عمومي، آزمايشگاههاي دروس بالا(آزمايشگاه  شيمي عمومي، آزمايشگاه شيمي فيزيک، آزمايشگاه شيمي تجزيه و آزمايشگاه شيمي آلي) را به عهده دارد. در قسمت پژوهش نيز توانايي انجام تحقيقات به روز در زمينه متابولوميکس با NMR, GC-MS، تحقيقات در زمينه برهمکنشهاي دارويي با بيومولکولها، بررسي ساختار داروها در شرايط مختلف بصورت تئوري و تجربي، آناليز و شناسايي ترکيبات آلي و بيومواد، مطالعات فيتوشيمي و جداسازي و شناسايي مواد موثره گياهان دارويي را دارا مي باشد.

د- بخش آناتومي:

يکي از بخشهاي فعال گروه علوم پايه مي باشد که با استفاده از نيروي انساني متخصص و فضاي فيزيکي مناسب و امکانات آزمايشگاهي و سمعي بصري نسبت به آموزش دروس مختلف آناتومي و بافت شناسي به دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل در رشته هاي مختلف در دانشکده پيرا پزشکي فعاليت مي نمايد.

اعضاء هيات علمي بخش آناتومي دروس مختلف تئوري و عملي علوم تشريحي شامل آناتومي عمومي، آناتومي نوزادان، نوروآناتومي، بافت شناسي، آناتومي مقطعي و تکنيکهاي هيستو پاتولوژي را به دانشجويان رشته هاي مختلف کارشناسي  و کار شناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي، راديولوژي، راديوتراپي ، هوشبري ، مامايي، پرستاري، تکنسين اطاق عمل ، MRI وNICU  دردانشکده هاي پيراپزشکي و پرستاري را تدريس مي نمايند

رسالت بخش آناتومي هماهنگي با ساير بخشها و گروه هاي آ موزشي دانشکده در راستاي آموزش علوم آناتومي و پايه به دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي مي باشد. در اين راستا اعضائ هيات علمي بخش آناتومي سعي در ارتقاء سطح آموزش مطابق با استا ندارد هاي بين المللي، و کاربردي نمودن علوم فوق الذکر مطابق با هر رشته تحصيلي خاص را دارند.

اين بخش سعي دارد که در آينده نزديک خود تربيت کننده دانشجويان تحصيلات تکميلي مرتبط با علوم تشريحي باشد. در اين راستا اهداف پژوهشي بخش نيز محقق خواهد شد.

ارزشها شامل احترام متقابل در ميان کليه کارکنان بخش اعم از هيات علمي و غير هيات علمي و همچنين توجه ويژه به دانشجويان در امور درسي و همچنين مشاوره هاي فوق برنامه اي مي باشد. ضمناً توجه ويژه به کار گروهي نيز مد نظر مي باشد.

اهداف شامل آموزش علوم پايه به دانشجويان رشته هاي مختلف دانشکده پيراپزشکي مي باشد. ضمنا ً در راستاي تحقق دور نماي بخش ، اعضائ هيات علمي، تربيت نيروهاي متخصص علوم تشريحي را جزو اهداف بلند مدت بخش قرار داده اند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست