آدرس دهی[1] مقالات کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی:

 

گروه زبان:

Student Research Committee, English Language Department, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

گروه علوم پایه:

Student Research Committee, Basic Sciences Department, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

گروه آمار زیستی:

Student Research Committee, Department of Biostatistics, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

گروه علوم آزمایشگاهی:

Student Research Committee, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

گروه تکنولوژی پرتوشناسی:

Student Research Committee, Radiology & Radiotherapy department, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت:

Student Research Committee, Department of Information Management and Technology, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:

Student Research Committee, Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون:

Student Research Committee, Department of Hematology and Blood Banking, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 [1] Affilation

 

 

 

آدرس دهی مقالات یا affiliation

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست