نام و نام خانوادگی :

 پ.عباسی

 تلفن تماس:

021-22718505 

 

 

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی

- برقراری تماس با مؤسسات و ارگانهای دولتی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقاتها، کنفرانسها و سمینارها

- تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوطه

- ابلاغ دستورات مقام مافوق به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

- آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه

- انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوطه

- تهیه نامه ها، گزارشات، جداول و فرمهای مورد نیاز

- پیگیری کارهای کارشناسی محول شده به واحدها

- شناسایی، تدوین و مستند سازی فرایندهای کاری دفتر ریاست

- تلاش در جهت توسعه فردی

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

مسئول دفتر ریاست

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست