آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به امور دانشجویی:

1-7   آیین نامه های مربوط به  شورای انضباطی دانشجویان:

2-7   آیین نامه های مربوط به  اسکان دانشجویان:

3-7دستورالعمل مربوط به استفاده از تسهیلات دانشجویی سال 1403-1402

4-7  دستورالعمل مربوط به استفاده از تسهیلات بیمه تامین اجتماعی

5-7 دستورالعمل مربوط به وام شهریه

6-7 دستورالعمل مربوط به وام دستیاری

7-7  دستورالعمل تسهیلات تکمیلی 1401

8-7 دستورالعمل اجرایی و آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به امور فرهنگی :

9-7 آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان

10-7 _شیوه_نامه_اجرایی_آیین_نامه_انضباطی_دانشجویان سال 98

7- 11اساسنامه انجمن علمی

12-7 اساسنامه_انجمن_علمی_دانشجویی_رادیولوژی

13-7 آیین نامه اجرایی رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

14-7 آیین نامه اجری امر به معروف

7-15 آیین نامه استادمشاور

16-7آئین نامه انضباطی دانشجویان سال74

17-7 آیین نامه. انجمن های علمی

18-7 آیین_نامه_اردوهای_دانشجویی

19-7 آیین_نامه_تشکل_های_اسلامی_دانشگاهیان

20-7 آیین_نامه_تشکیل_کرسی_های_آزاد_اندیشی_1

21-7 آیین_نامه_شماره_2_شورای_صنفی_دانشجویان

22-7 آئین_نامه_شورای_صنفی_دانشجوی

23-7 برنامه_یکساله_انجمن_علمی

24-7 دستوالعمل اجرای فعالیت های کانون

25-7 دستور_العمل_اجرایی_ائین_نامه سال 95

26-7 دستور_العمل_اجرایی_کرسی_های_آزاد_اندیشی_اعضای_هیات_علمی__1

27-7 دستورالعمل تکمیل پرونده الکترونیک دانشجویان

28-7 دستورالعمل هسته مشاوره تحصیلی

29-7 دستورالعمل_اجرایی_ضوابط_ناظر_بر_فعالیت_نشریات_دانشگاهی

30-7 شیوه نامه اجرایی انجمن های علمی

31-7 شیوه_نامه_شاخصهای_ارزیابی_و_فعالیتهای دانشگاه در زمینه انجمن های علمی

32-7 شیوه_نامه_کرسی_های_آزاد_اندیشی_سال_تحصیلی_96_97

33-7 مفاد_اساسنامه_خام انجمن علمی

آئین نامه‌ها و دستورالعمل ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست