گروه زبان انگلیسی ازکلاس شماره 7 درطبقه سوم بعنوان آزمایشگاه زبان استفاده می نماید. این اتاق دارای تجهزات مختلفی شامل سمعی و بصری، کامپیوتر، پروژکتور، و اینترنت و تلویزیون می باشد. کلاسهای زبان عموما" دراین ازمایشگاه برگزار می شود. همینطور ازاین اتاق برای برگزاری جلسات گروه و کلاسهای نگارش و کارگاههای آموزشی گروه استفاده می شود.

آزمایشگاه های گروه زبان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست