شورای پژوهشی دانشکده

شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده و به منظور طرح دیدگاههای متفاوت ، بحث و تبادل نظر محققین و صاحبنظران و تصویب طرحها در دانشکده تشکیل می شود. این شورا از 15نفر که عبارتند از رئیس دانشکده ،معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و معاونت اداری ومالی  و 11 نفر از نمایندگان پژوهشی گروههای دانشکده منتخب از طرف ریاست دانشکده که از اعضای هیات علمی با رتبه های علمی (استاد و دانشیار) و فعال در امرپژوهشی می باشد،  تشکیل شده است.

 

طرح های تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی پس از بررسی و تصویب در گروه آموزشی در سیستم پژوهان  توسط مجری ، ورود اطلاعات می گردد.سپس توسط     admin دانشکده ، مطالب پروپوزال بررسی و نواقص ، تکمیل و بعد با نظر معاونت پژوهشی ، حضورداوران منتخب جهت بررسی و جدید بودن مطالب و ... ارسال میگردد. بعد از بررسی داوران و اعلام نتایج به مجریان ، آنهااصلاحات لازم را اعمال و به سوالات داوران پاسخ می دهند سپس طرحها در دستور کار شورای پژوهشی قرار می گیرد.

در شورا ابتدا طرحها مطرح و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظرصورت می گیرد که نتایج مورد توافق شورا به اطلاع مجریان رسانده می شود. مسوولیت برقراری ارتباط شورا با مجریان به وسیله کارشناس مربوطه صورت می گیرد. درصورت تأیید ،طرحها اولویت بندی شده و به صورتline-on جهت بررسی نهائی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارسال می شود و صورتجلسه به دو صورتline-on و دستی با تائید و امضاء اعضای شورا به آن معاونت ارسال میگردد.

در جلسات شورای پژوهشی مسائل و اخبار پژوهشی دانشگاه توسط معاون پژوهشی به اطلاع اعضاء رسانده میشود.

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده در سال 1402

دکتر فریبرز فائقی

ریاست دانشکده

دکتر نایبعلی احمدی

معاونت  پژوهشی دانشکده

دکتر افسانه عارفی اسکویی

معاونت آموزشی دانشکده

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

دکتر مریم حیدرپور میمه

نماینده گروه زبان

دکتر فاطمه گشادرو

نماینده گروه علوم پایه

دکتر فریبرز فائقی

نماینده گروه تکنولوژی پرتوشناسی

دکتر حسن امامی

نماینده گروه فناوری اطلاعات سلامت

دکتر محسن حمیدپور

نماینده گروه خون شناسی و بانک خون

دکتر اعظم شاهبداغی

نماینده گروه کتابداری

دکتر حمید علوی مجد

نماینده گروه آمار زیستی

دکتر احمد قره باغیان

عضو هیئت علمی

دکتر حمید چگنی

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

سرکارخانم طاهره گمار

دبیر جلسه

 

 

اعضای شورای پژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست