نام و نام خانوادگی فاطمه گشادرو (رئیس بخش فیزیولوژی و بیولوژی)
آخرین مدرک تحصیلی دکتری (Ph.D)
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی تستهای رفتاری، الکتروفیزیولوژی
گرایش کاری علوم اعصاب
پست الکترونیک fgoshadrou@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی  برنامه هفتگی دکتر فاطمه گشادرو  نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 021-22718530

 

 

 
نام و نام خانوادگی منصوره اسلامی (عضو بخش فیزیولوژی و بیولوژی)
آخرین مدرک تحصیلی دکتری (Ph.D)
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی ایمونوهیستوشیمی و القاء تشنج و تروما
گرایش کاری علوم اعصاب
پست الکترونیک eslami342@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر منصوره اسلامی  نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 021-22718530

 

 

 
نام و نام خانوادگی وحید منصوری (عضو بخش آناتومی)
آخرین مدرک تحصیلی دکترای علوم تشریحی گرایش جنین شناسی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی

تمایز سلولهای بنیادی- میکروسکوپ الکترونی- محیط های کشت سه بعدی

ساخت بیوکومپوزیتهای قابل تجزیه در طبیعت- آلودگی هوا و عوارض بیولوژیک روی انسان-

گرایش کاری  
پست الکترونیک V.Mansouri@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر وحید منصوری نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 021-22718530

 

 
نام و نام خانوادگی افسانه عارفی اسکویی (عضو بخش شیمی)
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی

شیمی آلی

گرایش کاری تفسیر داده های NMR و متابولومیکس بر پایه تکنولوژی های پیشرفته
پست الکترونیک a.arefi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکترعارفی اسکویی  نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 021-22718530

 

 
نام و نام خانوادگی محمدمهدی واشقانی فراهانی (عضو بخش آناتومی)
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی  ارشد (دانشجوی دوره دکتری)
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی همتراز مربی
دوره های تخصصی

کشت سلول، فیکساسیون جسد، تأثیرلیزرتراپی بر التیام سوختگی،کارجراحی با حیوان آزمایشگاهی

گرایش کاری التیام استخوان باتأثیر دارو
پست الکترونیک Iran622mm@yahoo.com
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی محمدمهدی واشقانی فراهانی 1403-1402
تلفن تماس 021-22718530

 

 

اعضا هیئت علمی گروه علوم پایه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست