نام و نام خانوادگی حسن امامی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای مدیریت تکنولوژی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس-علوم تحقیقات
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی سیستم های اطلاعاتی، فناوری های نوین، فناوری اطاعات، مدیریت، اقتصاد سلامت و اطلاعات، کارآقرینی
گرایش کاری فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک haemami@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر حسن امامی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

 
نام و نام خانوادگی اعظم السادات حسینی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی
محل اخذ مدرک علوم پزشکی ایران
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری مدیریت اطلاعات بهداشتی
پست الکترونیک Sou.hosseini@gmail.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر اعظم السادات حسینی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی فرخنده اسدی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی
محل اخذ مدرک علوم پزشکی ایران
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت ...  
گرایش کاری طراحی و ارزیابی انواع رجیستری بیماریها ...
پست الکترونیک Asadifar@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فرخنده اسدی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی رضا ربیعی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای انفورماتیک پزشکی
محل اخذ مدرک شفیلد (انگلستان)
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری تحلیل و مدل سازی سیستم های تصمیم یار پزشکی، برنامه های کاربردی همراه، تعامل انسان با کامپیوتر، متدولوژیست ارزیابی سیستم های اطلاعات و برنامه های کاربردی در حوزه سلامت
پست الکترونیک R.Rabiei@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر رضا ربیعی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

 
نام و نام خانوادگی حمید مقدسی
آخرین مدرک تحصیلی پسا دکترای انفورماتیک پزشکی و دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی
محل اخذ مدرک دانشگاه موناش(استرالیا) و علوم پزشکی ایران
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی داده کاوی و یادگیری ماشین و هوش مصنوعی-سیستم های تصمیم یار پزشکی-طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت
گرایش کاری مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورماتیک پزشکی
پست الکترونیک Moghaddasi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر حمید مقدسی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی شهاب الدین رحمتی زاده
آخرین مدرک تحصیلی دکترای انفورماتیک پزشکی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری CDSS-Registries
پست الکترونیک sh.rahmatizadeh@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی
برنامه هفتگی دکتر شهاب الدین رحمتی زاده نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 
نام و نام خانوادگی الهام نظری
آخرین مدرک تحصیلی دکتری انفورماتیک پزشکی-پسا دکتری بیوانفورماتیک
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی یادگیری ماشین-تحلیل داده- بیوانفورماتیک
گرایش کاری یادگیری ماشین-تحلیل داده- بیوانفورماتیک
پست الکترونیک elham.nazari@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر الهام نظری نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

 
نام و نام خانوادگی سینا فتحی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری انفورماتیک پرشکی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی یادگیری عمیق-یادگیری ماشین-پردازش تصویر-تحلیل داده
گرایش کاری یادگیری عمیق-یادگیری ماشین-پردازش تصویر-تحلیل داده
پست الکترونیک fathi.si@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر سینا فتحی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

اعضا هیئت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست