نماینده انجمن: میثم بیراوند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1348

Email:  iassbmu1348@gmail.com

http://www.iassbmu.ir

https://t.me/iassbmu

https://instagram.com/iassbmu

https://www.aparat.com/iassbmu1348

پیامک:300070021348

انجمن اسلامی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست