اولویت های پژوهشی گروه زبان

 

پژوهش های علمی گروه زبان تا کنون در مجلات وانتشارات متعدد ومعتبر داخلی و بین المللی در قالب کتاب و مقاله به چاپ رسیده اند. برخی از اولویت های پژوهشی گروه زبان عبارتند از:

.

 

 1. English for Academic Purposes
 2. Teacher Education
 3. Reflective Practice
 4. Task-Based Language Teaching
 5. Classroom Discourse
 6. Teacher Identity
 7. Learner Engagement
 8. Materials Use and Development
 9. Individual Differences
 10. Translation
 11. Testing and Assessment

اولویت های پژوهشی گروه زبان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست