اولویت های پژوهشی گروه علوم پایه

 

تحقیقات پایه و کاربردی در بخش فیزیولوژی شامل:

 • تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه علوم شناختیCognitive science
 • تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه بیماریهای نورودژنراتیو مانند آلزایمر و ...
 • تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه سلولی مولکولی با هدف تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریها (از جمله بررسی عوامل و مسیرهای موثر بر ایجاد بیماریها و سرطانها، تشخیص مولکولی بیماریهای غدد و متابولیسم ارثی، بررسی مسیرهای انتقال پیام در بیماری ها، بررسی سیستم های پیام رسان سلولی، بیومارکر
 • تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه گیاهان دارویی
 • تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه ژنتیک، اپی ژنتیک و ژن درمانی با هدف تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریهای مختلف

تحقیقات پایه و کاربردی در بخش آناتومی شامل

 • تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای رده زایا
 • تمایز سلولهای بنیادی به رده سلولهای زایا در هیدرو ژل های سه بعدی طراحی مهندسی بافت
 • تمایز سلولهای استخوان ساز در محیط سه بعدی طراحی شده کلاژن فیبرونکتین
 • تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلول عضلانی و عصبی
 • مطالعات پروتئومیکسی بر پایه تجربی و مطالعات بیوانفورماتیکی

تحقیقات پایه و کاربردی در بخش شیمی شامل

 • مطالعات متابولومیکس انسانی و حیوانی و گیاهی مبتنی بر تکنیکهای پیشرفته NMR, LC-MS , GC-MS
 • ارزیابی ترکیبات موثره گیاهی و متابولیتهای اولیه و ثانویه
 • مطالعات پروتئومیکی و برهمکنش های پروتئین -پروتئین در حالتهای مختلف( بیماری، بررسی اثر دارو و...)

 

 

اولویت های پژوهشی گروه علوم پایه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست