نام و نام خانوادگی :

داریوش درویش پور

 تلفن تماس:

021-22718528 داخلی 295 

 

 

شرح وظایف بایگانی دانشکده پیراپزشکی

 •  کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قرار دادن در پرونده ها
 • نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف
 • تشکیل پرونده برای کارکنان جدیدالورود
 • بایگانی مربوط به کارکنان در پرونده پرسنلی آنان
 • شماره گذاری کلیه سوابق ارسالی به بایگانی
 • ویرایش پرونده های وارد به بایگانی
 • جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی
 • برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارد به بایگانی
 • جابجایی پرونده های وارده در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کد کذاری
 • بایگانی کلیه برگه های وارد در پرونده ها و زونکن های مربوط
 • تعویض زونکن های فرسوده و کد گذاری پرونده ها و زونکن ها 
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق    

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست