برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چشم انداز (Vision)

هدف نهایی ما این است که با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه علوم پایه و فناوری نوین پیرا پزشکی به عنوان قطب برتر پژوهشی علوم و فناوریهای پیرا پزشکی کشور درآئیم.

رسالت (Mission)

1-    انجام پژوهشهای بنیادی علوم پایه و مرتبط با پزشکی به منظور تولید علم

2-    انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز مرتبط با علوم پایه و فناوری های پیراپزشکی در زمینة صنعت

3-    فراهم آوردن محیط مناسب از لحاظ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و محققین با انگیزه جهت انجام پژوهشهای مرتبط

4-    ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات (گرانت)

اولویت های پیشنهادی پژوهشی

1.       تحقیقات پایه ای و بینابینی پزشکی (Translational Research )

2.       طراحی و کاربرد مدلهای آزمایشگاهی در حوزه های مختلف پیراپزشکی

3.       توسعه تحقیقات مرتبط با تصویر برداری پزشکی

4.       تحقیقات مرتبط با عرصه پیوند دانشکده با صنایع مرتبط

 

استراتژی ها (Strategies)

1-      تاسیس دفتر  R&D وارتباط با صنعت و جامعه برای گسترش همکاری با صنعت و ارائه خدمات

2-     تأسیس دفتر رصد پژوهش های بین المللی و ساماندهی به سمینارها و جشنواره ها

3-     راه اندازی نوآورانه مرکز رشد استعدادهای درخشان و مرکز پژوهش های دانشجویی به صورت Problem Based و اولویت محور با تاکید بر توسعه اصول فناوری و ثبت اختراع

4-      تاسیس مراکز تحقیقاتی مرتبط

5-     ارتقاء مجله علمی- پژوهشی  دانشکده

6-     بازمهندسی آیین نامه های اجرایی و تشویقی ذینفعان

7-     انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه‌های مورد نیاز

8-     تغییر پارامترهای پژوهشی دانشجویان بر اساس خروجی پایان نامه ها

9-     توسعه تولید علم با افزایش تولید مقالات معتبر داخلی و خارجی

10-   ثبت شرکت های دانش بنیان با همکاری ذینفعان

11-  همکاری با مراکز بین المللی و عقد تفاهم نامه های همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی

12-  توسعه و تقویت کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده

برنامه استراتژیک

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست