برنامه عملیاتی دو ساله  گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

 

 

الف) ارتقا کیفیت آموزش دانشجویان

برنامه های گروه درراستای تحقق این هدف

1- بازنگری طرح درس ها و روز آمدسازی آن در صورت نیاز

2- برگزاری ژورنال کلاب

3- اقدام جهت راه اندازی کارگاه تخصصی انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات برای آموزش های عملی دانشجویان قبل از حضور در سایت

4 -برگزاری منظم و دوره ای کارگاه های آموزشی به شرح ذیل الذکر:

     *مرور نظامند

     *مقاله نویسی اختصاصی به زبان انگلیسی

     *متاآنالیز و دیگر موارد مورد نیاز دانشجویان

5- ارزیابی منظم پیشرفت دانشجویان و بررسی مشکلات احتمالی و اقدام جهت برطرف کردن آن

6- انجام ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه در قالب نتایج ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی گروه، و دانشکده

7- بازنگری سوالات آزمون های پایان ترم درهرسال توسط  مدرسین مربوط

برنامه عملیاتی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست