1-   رعایت اصل شایسته سالاری و مسئولیت پذیری

        2-   پایبندی به اخلاق حرفه ای وحفظ کرامت انسانی

        3-   نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی در دانشجویان

        4-   آزادگی در نظریه پردازی علمی در گروه و در کلاسها

        5-   پاسخگویی به نیازهای علمی دانشجویان و جامعه آزمایشگاهی کشور

        6-   ارتقاء مستمر کیفیت آموزش و تلاش مستمر در دانش افزایی اعضای گروه

        7-   ارتباط مستمر و توسعه همکاری با دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته

        8-   توسعه همکاریهای علمی-پژوهشی  با سایردانشکده ها و مراکز تحقیقاتی داخل یاخارج از کشور

توانمندی های گروه علوم آزمایشگاهی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست