نام و نام خانوادگی :

 پ.عباسی

 تلفن تماس:

021-22718505 

 

شرح وظایف مسئول حضور و غیاب دانشکده پیراپزشکی

 •  تعریف اطلاعات پایه در سامانه حضور و غیاب که شامل( نوع استخدام /اداره / سطح تحصیلات/نوع شیفت ها / تقویم و....) می باشد.
 •  ثبت و اصلاح تردد های که بصورت صحیح در سامانه ثبت نشده است(اصلاح تردد ناقص / مرخصی/ ماموریت و ...)
 •  تعریف و اصلاح دسترسی های کاربران(تنظیمات مدیران/ کارکنان و...)
 •  تعریف مشخصات پرسنل(اصلاح اداره /شیفت/نوع اضافه کاری و ...) و تعریف اثر انگشت و ثبتدچهره کاربران در سامانه
 •  ایجاد و تغییرات در شیفت های کارکنان
 •  انجام محاسبات برای کارکنان
 •  انجام محاسبات مانده مرخصی و اعلام ذخیره مرخصی سالانه کارکنان
 •  انتقال اثر انگشت پرسنل ما بین دستگاه ها
 •  تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه های حضورو غیاب
 •  ییگیری جهت صدور کارت برای افرادی با شرایط خاص
 •  نگهداری نسخه پشتیبان از اطلاعات نرم افزار در بازه زمانی روزانه
 •  بررسی دوره ای ترددهای پرسنل دانشکده

 

حضور و غیاب

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست