نام و نام خانوادگی :

 ز.خورشیدی

 تلفن تماس:

021-22718528 داخلی 231 

 

شرح وظایف دبیرخانه دانشکده پیراپزشکی

  • اسکن مکاتبات و درخواست های وارده
  • ثبت مکاتبات و درخواست ها در سیستم اتوماسیون اداری
  • ارجاع مکاتبات ثبت شده به کارکنان مربوطه
  • ثبت نهایی و خاتمه گردش کار مکاتبات
  • چاپ نامه ها (صرفاً در موارد مربوط به ارسال فیزیکی مکاتبات)
  •  ثبت نامه های ارسالی در اتوماسیون اداری
  • ارسال نامه ها به عنواین مورد نظر ( دانشگاه؛ سایر ادارت؛ اشخاص و .....)
  • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

دبیرخانه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست