نام و نام خانوادگی م. بابائی
آخرین مدرک تحصیلی دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی
تلفن تماس  22718504

 

 

شرح وظایف رئیس امور اداری دانشکده پیراپزشکی

 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی (کارگزینی، دبیرخانه، تدارکات، انبار، نقلیه، تاسیسات، بایگانی، حضور و غیاب، خدمات).
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی.
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحد های تحت سرپرستی.
 • تعیین خط مشی های مربوط به منابع انسانی و نظارت بر حسن اجرای آن و صدور دستوالعملها و ضوابط مربوط.
 • شرکت در کمیسیونها، سمینارها، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
 • انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی.
 • ساماندهی قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمانکار.
 • تشریک مساعی با واحدهای ذیربط و تنظیم آئین نامه، بخشنامه و ...... با نظارت مقام مافوق.
 • نظارت بر امور در راستای تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان.
 • نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و بررسی نمرات ارزشیابی و اخذ تأیید آن توسط مقام مافوق. 
 • همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی و نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان.
 • پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال و ماموریت کارکنان.
 • نظارت بر ورود و ثبت اطلاعات مربوط به نیروی انسانی در سامانه های مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

                                                                                                                                                              

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست