نام و نام خانوادگی پرویز پیرنیازاده
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
تلفن تماس  22721153 داخلی 221

 

 

شرح وظایف و عملکرد امور مالی دانشکده پیراپزشکی

 

ابتدا به صورت مختصر نگاهی گذرا خواهیم داشت برروی جایگاه این پست،حدود مسئولیت و شرح وظایف مدیر امور مالی .

مـدیر امور مالی "حسابدار حرفه ای" که دارای "صلاحیت حرفه ای"  است و ضمن دارا بودن آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی و دانش مدیریت، در یک یا چند زمینه مشخص مالی نیز متخصص است .

 

حدود مسئولیت های مدیر امور مالی

برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی شـرکت در چهارچوب مقررات، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش ها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیر مالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی، نقش اساسی دارد.

 

شرح وظایف مدیر امور مالی

 • مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاست های اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.
 • تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری.
 • نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی،  موجودی ها، دارایی های ثابت و عـملیات کامپیـوتری
 • تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی  واحدهای مختلف.
 • دریافت گزارش های مالی از واحدها، پروژه ها و سایر مدیریت ها و بررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرت ها.
 • اعمال نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین ، مقررات ، دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد.
 • طبقه بندی حسابها و درصورت نیاز، طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودی ها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تایید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج.
 • نظارت و کنترل به منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارایی های سازمان.
 • برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحد
 • برنامه ریزی و کنترل اقلام به منظور اداره دارایی ها و سرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد
 • ارزیابی مستمر سیستم ها، روش ها، و فرض های مرتبط با امور مالی و اعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
 • انجام وظیفه به عنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب و دستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری.
 • تنظیم گزارشات مالی بر اساس مقتضیات.
 • برنامه ریزی به منظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف به منظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق.  
 • بررسی و تطبیق فعالیت ها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات.
 • سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت و توانایی های کارکنان.
 • تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریت های مورد نیاز حسب مورد.
 • تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات  دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی.

 

 

حال با توجه به موارد  فوق گزارش تخصصی این مدیریت به استحضار می رسد:

 1. تدوین گزارش تخصصی(عملکرد سال1402)
 2. تهیه و تنظیم اسناد مالی ،حسابهای دریافت و پرداخت
 3. نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات دانشکده -تهیه لیست صورتحساب اموال و گزارشات مالی
 4. انجام امور حفظ و کنترل اموال منقول و غیرمنقول
 5. تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی و تهیه وتنظیم گزارشهای لازم بودجه تفضیلی
 6. نظارت بر حسن اجرای بودجه برنامه ای و نظارت بر جریان امور واحد تحت سرپرستی
 7. نظارت بر اجرای بخشنامه ها،دستورالعملها و قوانین بودجه
 8. کنترل و نظارت بر درآمد دانشکده (عملیاتی و غیر عملیاتی)
 9. ثبت و بررسی  و بارگذاری دریافتی پرسنل محترم هیات علمی (حق محرومیت و حق التدریس)
 10. ثبت و بارگذاری احکام کارگزینی پرسنل

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست