فایل های آموزشی جهت اساتید محترم:

 

 

فیلم آموزشی طراحی سوالات تستی :

 

فیلم آموزشی طراحی سوالات تشریحی :

 

 

فیلم آموزشی طراحی سوالات تستی - تشریحی:

 

 

قالب طراحی سوالات جهت اساتید محترم:

قالب طراحی سوال تستی 

قالب طراحی سوال تشریحی 

(جدید)نمونه فایل خام طراحی سوال تشریحی با قابلیت ارسال فایل 

(مورد استفاده برای ارسال فرمول و یا عکس از صفحه ی امتحانی و یا بارگزاری فایلهای مورد نیاز استاد توسط دانشجو)

قالب طراحی سوال تستی - تشریحی 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست