اهداف و رسالت گروه آمار زیستی

گروه امار زیستی با تعهد به سند چشم انداز ملی، و سایر اسناد بالادستی، در نظر دارد تا با بهره گیری از مشارکت اعضای هیئت علمی متخصص و با به کار گیری روش های نوین و روز آمد، همسو با پیشرفت علم داده جهانی، در زمینه تحقیقات علوم پزشکی و تدوین استاندارد های لازم بر اساس نیاز های آموزشی، فعالیت های خود را ارائه نماید. در این راستا اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان گروه در سراسر ایران اسلامی و خارج از آن توانایی همکاری در راستای ایجاد توسعه علمی و مشارکت در نظام سلامت را دارند.

رسالت دوره کارشناسی ارشد و دکتری در آمارزیستی تربیت متخصصین در زمینه های آمارزیستی و مفاهیم اپیدمیولوژی در زمینه های بهداشتی است. یک دانش آموخته در این رشته باید قادر باشد درباره موضوعات آماری علوم پزشکی اظهار نظر نماید. هم چنین این رشته جهت مهیا ساختن دانشجویان برای مطالعات آماری و اپیدمیولوژیک در مراکز بهداشتی و پزشکی تعبیه شده است. تدریس، تحقیق مستقل و یا همراه با سایر محققین علوم بهداشتی و مشاوره و راهنمائی دیگر محققین از جمله رسالت های دیگر است.

 

اهداف آموزشی

 1. -    تدریس دروس آمارزیستی و نرم افزارهای آن و نیز متودولوژی به گروههای آموزشی سایر دانشکده  ها نظیر بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، توانبخشی و طب سنتی
 2. -    ارائه مشاورههای آماری و متدولوژی به پایان نامه های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای عمومی و تخصصی در صورت نیاز گروههای آموزشی
 3. -    امکان  ارائه مشاورههای آماری و متدولوژی طرحهای کلی دانشگاه و هم چنین انجام طرحهای پژوهشی در دانشگاه و سایر موسسات
 4. -    ارزشیابی مداوم گروه به منظور بررسی مشکالت آموزشی جهت رفع آنها.
 5. -    ارتقاء سطح علمی دانشجویان گروه از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های مورد نیاز
 6. -     همکاری با پژوهشگران سایر دانشگاه ها در انجام طرحهای پژوهشی مصوب آنها و هم چنین همکاری با پژوهشگران داخل و خارج کشور در انجام طرح های پژوهشی

 

 اهداف پژوهشی

 1. -     تدوین پروپوزالهای تحقیقاتی در جهت انجام تحقیقات کاربردی گروه و دانشکدههای تابعه علوم پزشکی و بهداشتی
 2. -     بکارگیری دانشجویان ارشد و دکتری آمار زستی به همکاری در طرح های تحقیقاتی گروه و بکار گیری آنان در طرح های تحقیقاتی  سایر گروه ها از طریق ارایه  مشاوره آماری به پایان نامه های دانشجویان سایر دانشکده ها
 3. -    اماکن برگزاری کارگاه های مختلف برای توانمندسازی محققین و دانشجویان تحصییلات تکمیلی سایر رشته ها  در خصوص متودولوژی پژوهش و نرمافزارهای آماری
 4. -     امکان تشکیل اتاق مشاوره به منظور ارایه مشاوره آماری به همکاران عضو هیات علمی دانشگاه
 5. -     همیاری با متخصصین بالینی در اجرا و آنالیز آماری طرحهای تحقیقاتی در واحدهای تحقیقاتی بالینی بیمارستان های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و هم چنین توانمندسازی محققیقن انها

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست