رسالت رشته  علوم آزمایشگاهی:

 

            رسالت اولیه گروه علوم آزمایشگاهی،  تربیت نیروی انسانی کارآمد و دانش محور جهت تامین پرسنل فنّی آزمایشگاههای تشخیص طبّی در مراکز دولتی یا غیر دولتی در سراسر کشور می باشد.  در این راستـا،   مسئولیتهای  گروه علوم آزمایشگاهی،  عبارت خواهند بود از:

                                                                  

1-   تربیت کارشناس علوم آزمایشگاهی وکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی مطابق با استانداردهای ملّی و بین المللی و با در نظر گرفتن حّداکثر توانمندیهای علمی- فنی دانش آموختگان

 

2-   ارتقاء سطح دانش و مهارت های فردی دانش آموختگان این رشته و یا شاغلین آزمایشگاههای تشخیص طبّی از طریق برگزاری دوره های آموزش مداوم

 

3-   توسعه پژوهشهای کاربردیدرکنار پژوهشهای بنیادی)  در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و با رعایت اولویتهای پژوهشی کشور

                                                                                                                                     

4-   توسعه گستره علم از طریق برگزاری یا مشارکت در برگزاری کنگره های داخلی و بین المللی   

 

5-   مسئولیت نهایی این گروه،   مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق مشارکت در حلّ مشکلات  جامعه آزمایشگاهی کشور می باشد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست