نام رشته

فناوری اطلاعات سلامت

مقطع

کارشناسی

شرح

 

 

 

 

 

نام رشته

فناوری اطلاعات سلامت

مقطع

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

برنامه آموزشی 

 

 

 

 

 

نام رشته

انفورماتیک پزشکی

مقطع

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

برنامه آموزشی 

 

 

 

 

 

نام رشته

مدیریت اطلاعات بهداشتی

مقطع

دکترای تخصصی

برنامه درسی

برنامه آموزشی 

 

 

 

 

 

نام رشته

انفورماتیک پزشکی

مقطع

دکترای تخصصی

برنامه درسی

 برنامه آموزشی 

 

 

 

 

 

رشته های تحصیلی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست