شرح وظایف معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 

 1. برنامه ریزی و ارائه سیاست های آموزشی دانشکده بر اساس اسناد بالا دستی و اهداف تبیین شده از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه با همفکری و بهره مندی از تجربیات و مشارکت مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی
 2. اداره امور آموزشی دانشکده و نظارت مستمر بر حسن اجرای صحیح مقررات و قوانین آموزشی در سطوح مختلف واحدهای تابعه در سطح دانشکده و ارتباط موثر با سطوح مرتبط آموزش در سطح دانشگاه.
 3. نظارت بر عملکرد گروه های آموزشی و بررسی حسن اجرای وظایف آموزشی اعضای هیئت علمی .
 4. تشکیل و برگزاری منظم شورای آموزشی دانشکده و ارائه منظم گزارش عملکرد آموزشی به ریاست دانشکده و معاونت محترم آموزشی دانشگاه.
 5. نظارت بر رشته های آموزشی مختلف از دیدگاه برنامه درسی هر رشته و در صورت لزوم پیشنهاد تغییرات لازم و بازنگری در برنامه درسی رشته ها بر اساس نظرات تخصصی و همفکری با اساتید و دانشجویان هر رشته جهت انطباق هر چه بیشتر محتوای آموزشی با دانش روز و نیاز های جامعه با تاکید بر ارائه آموزش های پاسخگو محور و کاربردی.
 6. بررسی مستمر وضعیت آموزش و ارائه راهکارها در جهت ارتقا کیفیت آموزش ها (تئوری، عملی و کارآموزی های بیمارستانی) با همکاری و همفکری مدیران گروه ها ، اعضای هیئت علمی و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات سازنده دانشجویان .
 7. تلاش در جهت برقراری عدالت آموزشی و تثبیت و تداوم آن.
 8. تلاش در جهت راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت یا رشته های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی با تاکید برآموزش های بین رشته ای کاربردی و توجه به اصل و ضرورت پاسخگویی اجتماعی در پزشکی و آموزش پزشکی.
 9. برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تجهیزات آموزشی مورد نیاز و برآورد بودجه سالانه مورد نیاز دانشکده با همکاری هیئت رئیسه دانشکده و مدیران محترم گروه ها
 10. تلاش و ارزیابی مستمر وضعیت و عملکرد آموزشی دانشجویان، تقویت و ایجاد ارتباط نزدیک بین اساتید و دانشجویان و انجام اقدامات لازم مورد نیاز جهت راهنمایی ، بهبود و ارتقا وضعیت علمی و آموزشی دانشجویان.
 11. برنامه ریزی جهت راهنمایی و حمایت از دانشجویان جهت کمک به ارتقاء به مقاطع علمی و تحصیلی بالاتر از طریق هماهنگی با مدیران محترم گروه ها و ارتباط نزدیک و مستمر با دانشجویان و نمایندگان شوراهای دانشجویی.
 12. برنامه ریزی در جهت ارتقاء فرایند بین المللی سازی دانشکده از طریق تلاش حداکثری در جهت جذب دانشجویان خارجی در دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت.
 13. برنامه ریزی در جهت توسعه روابط بین المللی آموزشی و همکاری های بین دانشگاهی در چارچوب قوانین و ضوابط تعیین شده ازسوی وزارت متبوع ، دانشگاه و معاونت بین الملل.
 14. نظارت بر اجرای فرایند ارزشیابی اعضا هیئت علمی بر اساس شیوه های موثر ارزشیابی .
 15. برنامه ریزی جهت برگزاری مستمر سمینارهای علمی و کاربردی با همکاری مدیران محترم گروه ها جهت معرفی بهتر توانمندی های دانشکده و ایجاد شور و نشاط علمی در اساتید و دانشجویان.
 16. برنامه ریزی و تشویق اساتید به تدوین و برگزاری سمینار ها و دوره های آموزش های آزاد ، مهارتی و پودمانی با همکاری معاونت های مرتبط در سطح دانشگاه.
 17. برنامه ریزی جهت رشد فعالیت های علمی پژوهشی در دانشجویان از طریق ارتباط موثر با معاونت های مرتبط (دانشجویی فرهنگی ، پژوهشی ، پشتیبانی) ، دانشجویان ، نمایندگان و شوراهای دانشجویی.
 18. برنامه ریزی و توجه خاص به کاربرد و توسعه آموزش های الکترونیک با توجه به نقش ویژه آن در توسعه پایدار.

 

شرح وظایف معاونت آموزشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست