شرح وظایف معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده، مسئول نظارت بر اجرای کلیۀ امور حقوقی، قراردادها، امورساختمانی، تأسیساتی، خدماتی، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیازو برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می­باشد.این معاونت متشکل از ,واحد امور مالی،  امور اداری و رفاه و امور اجتماعی،  اداره تدارکات می باشد.

 

شرح وظایف معاونت اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی

 

 • تدوین بودجه برنامه ای سالانه معاونت  اداری و مالی
 • بررسی بودجه پیشنهادی سایر حوزه ها به منظور تدوین بودجه  سالانه دانشکده جهت ارائه به رئیس دانشکده
 • شرکت در جلسات هیات رئیسه دانشکده
 • توسعه کیفیت، کمیت و رضایتمندی در تمام ابعاد رسالت و وظایف دانشکده
 • مطالعه و بکارگیری مناسب ترین رویکردها، روش ها، نظام ها و ابزارهای مدیریتی
 • ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد دانشکده
 • تامین کننده منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی جهت توسعه کمی و کیفی خدماتدر زمینه های آموزشی، پژوهشی و...
 • هدایت جریان فعالیت ها در راستای دستیابی به مجموعه‌ای مناسب از دستاوردهای مدیریتی، پژوهش‌های اجرایی، الگوهای آموزش سازمانی، توسعه استراتژی‌های سازمانی، توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، توسعه سرمایه انسانی و سایر زیرساخت ها
 • کلیه امور مربوط به جذب، نگهداشت، خروج ، ایجاد تناسب کمّی و ارتقای کیفی منابع انسانی
 • برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، ارزیابی، نظارت و بهبود مستمر در حوزه مدیریت منابع انسانی
 • برنامه های اجرایی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع انسانی و در جهت ارتقای سازمانی
 • به کار گیری توانایی ها، مهارت ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی
 • رسیدگی به هدف های اجرایی دانشکده وچگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشکده با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها
 • اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشکده در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 • استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن
 • اداره امور رفاهی کارکنان دانشکده و ایجاد امکانات لازم در آن مورد
 • نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشکده و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی
 • نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط
 • ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط
 • شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور
 • همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی
 • پیشنهاد نصب و عزل مدیران و مسئولان واحدهای تابعه

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست