صورت جلسه 220 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 219 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 218 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 217 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 216 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 215 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 214 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 213 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 212 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 211 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 210 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 209 شورای پژوهشی دانشکده  

صورت جلسه 208 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 207 شورای پژوهشی دانشکده

صورت جلسه 206 شورای پژوهشی دانشکده  1400/08/08

صورت جلسه 205 شورای پژوهشی دانشکده  1400/06/06

صورت جلسه 204 شورای پژوهشی دانشکده  1400/03/29

صورت جلسه 203 شورای پژوهشی دانشکده  99/12/19

صورت جلسه 202 شورای پژوهشی دانشکده  99/11/14

صورت جلسه 201 شورای پژوهشی دانشکده  99/10/20

صورت جلسه 200 شورای پژوهشی دانشکده  99/08/03

صورت جلسه 199 شورای پژوهشی دانشکده  99/5/28

صورت جلسه 198 شورای پژوهشی دانشکده  99/4/10

صورت جلسه 197 شورای پژوهشی دانشکده  99/2/28

صورت جلسه 196 شورای پژوهشی دانشکده  98/12/13

صورت جلسه 195 شورای پژوهشی دانشکده  98/10/1

صورت جلسه 194 شورای پژوهشی دانشکده  98/9/19

صورت جلسه 193 شورای پژوهشی دانشکده  98/7/23

صورت جلسه 192 شورای پژوهشی دانشکده  98/3/28

صورت جلسه 191 شورای پژوهشی دانشکده  97/12/7

صورت جلسه 190 شورای پژوهشی دانشکده  97/11/2

صورت جلسه 189 شورای پژوهشی دانشکده  97/9/6

صورت جلسه 188 شورای پژوهشی دانشکده  97/7/17

صورت جلسه 187 شورای پژوهشی دانشکده  97/5/2

صورت جلسه 186 شورای پژوهشی دانشکده  97/4/12

صورت جلسه 185 شورای پژوهشی دانشکده  97/3/22

صورت جلسه 184 شورای پژوهشی دانشکده  97/2/11

 

 

صورت جلسات شورای پژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست