لینک های مفید:

1- انجمن علوم پرتونگاری ایران https://www.newirsa.org

2- انجمن رادیولوژی ایران  https://www.isr.org.ir

3- سازمان انرژی اتمی ایران https://www.aeoi.org.ir

4-Registry of Radiologic Technologists (ARRT)  https://www.arrt.org

5-American Society of Radiologic Technologists http://www.asrt.org

6-Americal college of Radiology http://www.acr.org

7-Canadian Association of Medical Radiation Technologists https://www.camrt.ca

 

 

 

لینک های مفید گروه تکنولوژی پرتوشناسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست