لینک های مفید:

 

1-American Health Information Management Association.  https://www.ahima.org

2- International Medical Informatics Associations. https://imia-medinfo.org

3-Scientific Journal Ranking (SJR). https://www.scimagojr.com/journalrank.php

4- وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی : https://behdasht.gov.ir

5- سامانه منبع یاب وزارت بهداشت : https://rsf.research.ac.ir

6- کتابخانه دیجیتال یابش: https://yabesh.ir

7- انجمن انفورماتیک پزشکی ایران :       http://irmia.ir

8- انجمن مدیریت اطلاعات سلامت ایران :  http://ihima.behdasht.gov.ir

لینک های مفید گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست