نام و نام خانوادگی :

 امیر باواخانی

 تلفن تماس:

021-22707347 

 

 

شرح وظایف مسئول تربیت بدنی دانشکده پیراپزشکی

  • پیشنهاد طرحهای موثر جهت بهبود امور مربوط به ورزش و تربیت بدنی دانشکده
  • ترسیم اهداف تربیت بدنی دانشکده
  • برنامه ریزی تقویم ورزشی دانشکده
  • کمک به اجرای اهداف و سیاستهای اتخاذ شده از جانب معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
  • اجرای طرحها و برنامه های مصوب تربیت بدنی در سطح دانشکده
  • انجام فعالیتهای مربوط به توسعه و تعمیم ورزش و تفریحات سالم در سطح اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارکنان
  • برگزاری مسابقات ورزشی در سطح اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان
  • تقویت امادگی و حضور فعال دانشجویان جهت شرکت در المپیادهای ورزشی دانشجویان
  • همکاری با تشکلهای دانشجویی جهت برپایی مسابقات ویژه

 

 

 

 

مسئول تربیت بدنی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست