نام و نام خانوادگی :

 ارسلان خدامرادی

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای حرفه ای پزشکی

 تلفن تماس:

22726303-22726302 داخلی 208

 

 

شرح وظایف مسئول حراست دانشکده پیراپزشکی

- استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و مدارک محرمانه

- برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی

- مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارایه آزمون های لازم به کارکنان برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و حسن اجرای خط مشی ها و هدف های تعیین شده

- تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روش های حراستی

- برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش لازم

- انجام کلیه اکور محرمانه مربوط به تلکس، دورنگار، بی سیم و باسیم سازمان متبوع

-دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه

- کنترل، نظارت و بررسی وضع حراستی سازمان متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم

- نظارت و برنامه ریزی جهت امور پرسنل تحت سرپرستی

- نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

- نظارت بر ورود و خروج نیروی انسانی تحت سرپرستی در سامانه حضور و غیاب

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست