نام و نام خانوادگی :

 ا. فقیهی

 تلفن تماس:

021-22718505 

 

شرح وظایف  مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 • ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه معاونت
 • دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی حوزه معاونت
 • تنظیم برنامه‌های روزانه معاون آموزش
 • تنظیم برنامه‌های ملاقات و سفرها و بازدیدهای معاون آموزش
 • تهیه پیش نویس و تایپ کلیه نامه‌ها و مستندات مورد نیاز معاونت
 • برنامه‌ریزی برگزاری جلسات با افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی حوزه معاونت
 • جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز معاونت
 • پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط به حوزه معاونت
 • اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط با معاونت در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 • پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 • نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست