معرفی فعالیتهای معاون پژوهشی دانشکده پیراپشکی

 

1-  تنظیم برنامه زمان بندی پذیرش و تصویب طرح های پژوهشی همکاران مطابق با برنامه زمان بندی دانشگاه.

2-   ارسال طرح های پژوهشی جهت داوری علمی و ارائه بازخورد به مجریان محترم.

3-   تتنظیم برنامه زمان بندی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده.

4-   بررسی و ارزیابی فرم های رضایت نامه اخلاقی مربوط به طرح های پژوهشی پایان نامه ای.

5-   بررسی نهایی طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهان  و ارسال الکترونیک آنها به معاونت پژوهشی دانشگاه.

6-   شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب نهایی طرح ها.

7-   ارائه بازخورد نهایی طرح های مطرح شده در شورای پژوهشی دانشگاه به مجریان محترم.

8-  پیگیری در اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور.

9-   دریافت مقالات منتج از  طرحهای تحقیقاتی .

     10-برگزاری سخنرانی های علمی در دانشکده.

     11-پیگیری مکاتبات انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و اطلاع رسانی به گروه های آموزشی و اعضاء هیات علمی دانشکده

 

معرفی فعالیتهای معاون پژوهشی دانشکده

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست