گروه علوم پایه دانشکده پیراپزشکی دارای چهار بخش مختلف شامل: "فیزیولوژی و بیولوژی، فیزیک، شیمی و آناتومی" می باشد. این گروه مسئولیت تربیت دانشجویان دوره دکتری رشته پروتئومیکس کاربردی را دارد.

الف- بخش فیزیولوژی و بیولوژی:

بخش فیزیولوژی و بیولوژی گروه علوم پایه عهده دار تدریس دروس مختلف فیزیولوژی و بیولوژی به عنوان یکی از دروس پایه و بنیادی برای رشته های مختلف علوم پزشکی در دانشکده پیراپزشکی و سایر دانشکده ها می باشد. این بخش با استفاده از نیروی انسانی متخصص و فضای فیزیکی مناسب و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی نسبت به آموزش این دروس به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فعالیت می نماید. این بخش هم اکنون دارای سه عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیار و استادیار است که تدریس دروس مختلف فیزیولوژی شامل فیزیولوژی سلول، فیزیولوژی قلب و گردش خون، فیزیولوژی تنفس، فیزیولوژی کلیه ، فیزیولوژی گوارش، فیزیولوژی اعصاب، فیزیولوژی غدد، فیزیولوژی پیشرفته تغذیه، فیزیولوژی عملی، فیزیولوژی نوزادان و ... را دانشکده های مختلف بعهده دارند. بخش فیزیولوژی و بیولوژی ضمن هماهنگی با سایر بخشها و گروههای آموزشی دانشکده سعی در ارتقای سطح آموزش دانش فیزیولوژی مطابق با استانداردهای نوین علوم پزشکی دارد. این بخش تلاش می کند تا در آینده بتواند در تربیت دانش آموختگان رشته فیزیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مشارکت نماید.

ب- بخش فیزیک:

بخش فیزیک گروه علوم پایه فضای فیزیکی مناسب و امکانات آزمایشگاهی نسبت به آموزش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دارد  و در  تدریس دروس نظری فیزیک عمومی و اختصاصی مانند فیزیک حیاتی، دوزیمتری، رادیوایزوتوپها، فیزیک ماوراء صوت، فیزیک پروتوها و تشعشع و همچنین تدریس دروس فیزیک عمومی عملی مانند فیزیک کاربردی عملی، دزیمتری پرتوهای یونیزان عملی، رادیوایزوتوپها عملی، فیزیک ماوراصوت عملی، الکترونیک عملی اپتیک هندسی عملی 1 اپتیک هندسی عملی 2 فیزیک نور برای رشته های مختلف دانشکده پیراپزشکی توانبخشی بهداشت وتغذیه آمادگی لازم را دارد.

 

ج- بخش شیمی:

بخش شیمی گروه علوم پایه عهده دار تدریس دروس مختلف به عنوان یکی از دروس پایه و بنیادی برای رشته های مختلف علوم پزشکی در دانشکده پیراپزشکی و سایر دانشکده ها می باشد. این بخش با استفاده از نیروی انسانی متخصص و فضای فیزیکی مناسب و امکانات آزمایشگاهی نسبت به آموزش این دروس به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می نماید بخش شیمی از یک نفر هیئت علمی با مرتبه استادی و یک کارشناس شیمی تشکیل شده است که در حوزه آموزشی و پژوهشی فعالیت دارند. در قسمت آموزشی تدریس دروس مختلف شامل: طیف سنجی جرمی در مقطع دکتری تخصصی، روشهای جداسازی (پروتئین ها) در مقطع دکتری تخصصی، شیمی آلی(1 و 2و 3)، شیمی تجزیه، تجزیه دستگاهی، شیمی فیزیک، سنتز پیشرفته (برای دانشجویان در مقطع PhD)، هتروسیکل پیشرفته(برای دانشجویان در مقطع PhD)، شیمی عمومی، آزمایشگاههای دروس بالا(آزمایشگاه  شیمی عمومی، آزمایشگاه شیمی فیزیک، آزمایشگاه شیمی تجزیه و آزمایشگاه شیمی آلی) را به عهده دارد. در قسمت پژوهش نیز توانایی انجام تحقیقات به روز در زمینه متابولومیکس با NMR, GC-MS، تحقیقات در زمینه برهمکنشهای دارویی با بیومولکولها، بررسی ساختار داروها در شرایط مختلف بصورت تئوری و تجربی، آنالیز و شناسایی ترکیبات آلی و بیومواد، مطالعات فیتوشیمی و جداسازی و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی را دارا می باشد.

د- بخش آناتومی:

یکی از بخشهای فعال گروه علوم پایه می باشد که با استفاده از نیروی انسانی متخصص و فضای فیزیکی مناسب و امکانات آزمایشگاهی و سمعی بصری نسبت به آموزش دروس مختلف آناتومی و بافت شناسی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در رشته های مختلف در دانشکده پیرا پزشکی فعالیت می نماید.

اعضاء هیات علمی بخش آناتومی دروس مختلف تئوری و عملی علوم تشریحی شامل آناتومی عمومی، آناتومی نوزادان، نوروآناتومی، بافت شناسی، آناتومی مقطعی و تکنیکهای هیستو پاتولوژی را به دانشجویان رشته های مختلف کارشناسی  و کار شناسی ارشدعلوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، رادیوتراپی ، هوشبری ، مامایی، پرستاری، تکنسین اطاق عمل ، MRI وNICU  دردانشکده های پیراپزشکی و پرستاری را تدریس می نمایند

رسالت بخش آناتومی هماهنگی با سایر بخشها و گروه های آ موزشی دانشکده در راستای آموزش علوم آناتومی و پایه به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می باشد. در این راستا اعضائ هیات علمی بخش آناتومی سعی در ارتقاء سطح آموزش مطابق با استا ندارد های بین المللی، و کاربردی نمودن علوم فوق الذکر مطابق با هر رشته تحصیلی خاص را دارند.

این بخش سعی دارد که در آینده نزدیک خود تربیت کننده دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط با علوم تشریحی باشد. در این راستا اهداف پژوهشی بخش نیز محقق خواهد شد.

ارزشها شامل احترام متقابل در میان کلیه کارکنان بخش اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی و همچنین توجه ویژه به دانشجویان در امور درسی و همچنین مشاوره های فوق برنامه ای می باشد. ضمناً توجه ویژه به کار گروهی نیز مد نظر می باشد.

اهداف شامل آموزش علوم پایه به دانشجویان رشته های مختلف دانشکده پیراپزشکی می باشد. ضمنا ً در راستای تحقق دور نمای بخش ، اعضائ هیات علمی، تربیت نیروهای متخصص علوم تشریحی را جزو اهداف بلند مدت بخش قرار داده اند.

معرفی گروه علوم پایه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست