سابقه گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت معطوف به دوران پس از انقلاب فرهنگی و با تاسیس دانشگاههای علوم پزشکی  در سال 1362 در دانشکده  پیراپزشکی فعلی است زمانی که  یک رشته در مقطع کاردانی  مدارک  پزشکی تحت  پوشش  خود  داشت. از سال 1367 در مقطع  کارشناسی  ناپیوسته  نیز در آن رشته دانشجو پذیرفت.

در سال 1377 مجوز راه اندازی کارشناسی ارشد رشته  مذکور را از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پزشکی دریافت کرد. از سال 1382 با اخذ مجوز راه اندازی دوره دکترای مدیریت اطلاعات سلامت به پذیرش دانشجو اقدام  کرد. همچنین در سال 1388 موفق به  برگزاری  برنامه  درسی رشته  انفورماتیک پزشکی  در دو مقطع  کارشناسی ارشد و دکترا بطورهمزمان شد. با تصویب رشته فناوری اطلاعات سلامت به جای رشته مدارک پزشکی  درسال 1389 درمقطع  کارشناسی و راه اندازی کارشناسی ارشد آن در سال 1390  رشد و توسعه گروه تداوم یافت.  

معرفی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست