<<فرم نظرسنجی از دانشجویان درباره خدمات آموزشی>>
1- اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمت مورد نیاز خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
2- نحوه ی برخورد کارکنان آموزش دانشکده با شما چگونه بوده است؟
3- دقت کارکنان در انجام کار و عدم نیاز به مراجعه مجدد چگونه بوده است؟
4- آیا خدمت مورد نظر در موعد مقرر انجام شده است؟
5- میزان رضایت کلی شما از خدمات ارائه شده چقدر است؟
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست