نام و نام خانوادگی :

مجید حاجی علی

 تلفن تماس:

021-22718528 داخلی 253 

 

 

شرح وظایف واحد نقلیه دانشکده پیراپزشکی

 • برنامه ریزی تامین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها ونظارت بر نحوه و میزان مصرف آنها
 • بازدید از خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشته و پیگیری و هماهنگی انجام تعمیرات
 • جمع آوری درخواستهای آرم تردد در محدوده طرح ترافیک 
 • جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای موجود در دانشکده
 • بررسی درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه
 • نظارت مستقیم بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان
 • نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه
 • ثبت و نگهداری سوابق (مربوط به سند ماشین،  لوازم یدکی، لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست، قبض انبار و....)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه
 • نظارت و رسیدگی به تصادفات وسایط نقلیه در صورت لزوم
 • تهیه گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها
 • برنامه ریزی اجرای ماموریت های خودرویی(درون شهری و برون شهری) و حصول اطمینان از اعزام خودرو به ماموریت
 • نظارت بر عملکرد سرویس های طرف قرارداد همکاری با دانشکده
 • هماهنگی تامین و تخصیص سرویس های ایاب و ذهاب و تشریفات جهت میهمانان و افراد ویژه حسب دستور مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

نقلیه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست