نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

021-22721154  داخلی 229و298

 

شرح وظایف مسئول محترم برنامه ریزی و امور کلاسهای  دانشکده پیراپزشکی

 • هماهنگی و همکاری کامل با معاونت آموزشی دانشکده.
 • هماهنگی با گروه های آموزشی درخصوص تدوین برنامه ریزی درسی برای هر نیمسال
 • نهایی کردن برنامه ریزی درسی دانشکده ها قبل از ثبت نام  به همراه تاریخ امتحانات و نام اساتید در هر نیمسال تحصیلی و ارسال آن به واحد آموزش و  پیگیری درج  آن در سایت دانشکده
 • نظارت بر فعالیت کارشناسان برنامه ریزی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

سید محمود پورمند

تلفن تماس:

021-22721154  داخلی 229و298

 

شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و امور کلاسهای  دانشکده پیراپزشکی

 

 • هماهنگی و همکاری کامل با معاونت آموزشی دانشکده.
 • هماهنگی با گروه های آموزشی درخصوص تدوین برنامه ریزی درسی برای هر نیمسال
 • نهایی کردن برنامه ریزی درسی دانشکده ها قبل از ثبت نام  به همراه تاریخ امتحانات و نام اساتید در هر نیمسال تحصیلی و ارسال آن به واحد آموزش و  پیگیری درج  آن در سایت دانشکده
 • بررسی برنامه درسی اساتید در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی
 • هماهنگی با اساتید برای تعیین زمان تشکیل کلاسها و ثبت نمرات امتحانی
 • تنظیم، هماهنگی و دریافت مدارک مربوط به اساتید جهت عقد قرار داد حق التدریس و تهیه و تنظیم لیست اساتید مشمول
 • تنظیم، هماهنگی قرارداد و گواهی محرومیت از مطب اعضاء هیئت علمی در هر نیمسال
 • محاسبه عملکرد و فعالیت های آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشکده
 • تهیه پیش نویس نامه برای اخذ مجوز برای واحدهای مازاد و بر موظفی اساتید از معاونت آموزشی دانشگاه و تنظیم و پیگیری قراردادهای حق التدریس  مازاد بر موظفی اساتید
 • ارسال اسامی مدرسین مدعو در هر نیمسال به معاونت آموزشی دانشگاه جهت اخذ مجوز حق التدریس
 • انجام هماهنگی و مکاتبات لازم با گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده به منظور تامین اساتید مورد نیاز
 • تهیه گواهی تدریس برای اساتید به صورت پیش نویس و ارسال آن به معاونت آموزشی
 • پیگیری نامه های ارجاع شده از ریاست و معاونت آموزشی دانشکده
 • نظارت بر تشکیل یا عدم تشکیل کلاسهای درسی دانشجویان بر اساس برنامه های هفتگی آموزش و ثبت و تایید آنها ویا ثبت عدم تشکیل کلاس و برگزاری جلسات جبرانی و اطلاع رسانی دقیق آن به دانشجویان
 • نظارت بر سیستم های رایانه ای و ویدئو پروژکتورهای کلاسها به منظور حفظ آمادگی آنها برای استفاده اساتید وپیگیری حل مشکلات موجود در این زمینه
 • جمع آوری لیست های حضور و غیاب اساتید و اعلام غیبتهای بیشتر از حد مجاز به مسئول آموزش یک هفته مانده به شروع امتحانات
 • گزارش فعالیت های انجام شده به صورت مستمر و منظم به معاونت آموزشی
 • همکاری دو جانبه با کارشناس امتحانات و پاسخ محور بودن دانشجو و اساتید

 

 

واحد برنامه ریزی و امور کلاس ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست