اعضای کمیته منتخب دانشکده پیراپزشکی

 

 

 رئیس کمیته: ریاست دانشکده

دبیر کمیته :معاونت آموزشی دانشکده

 عضو ثابت کمیته:  یکی از اعضای هیات علمی دانشکده (در حال حاضر معاونت پژوهشی)

 مدیر گروه عضو هیات علمی متقاضی ارتقاء

یک یا دو عضو متغیر بر اساس پرونده مطرح شده جهت داوری

 کارشناس ارتقاءکمیته منتخب

 

 وظایف کمیته منتخب 

مطابق  آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی ، پرونده بررسی شده متقاضی توسط کارشناس ،  امتیازدهی ها  با جزئیات منطبق با آئین نامه بررسی می گردد و جمع بندی می گردد. سپس پرونده  در صورت کسب امتیاز کافی به همراه صورت جلسه کمیته منتخب از طریق ریاست دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال می گردد تا توسط مدیر امور هیأت علمی دانشگاه جهت بررسی و امتیاز دهی به کمیته تخصصی دانشگاه ارجاع داده شود.

 نحوه تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های عضو هیئت علمی متقاضی

فرم های مربوط به "گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی"  توسط عضو هیات علمی تکمیل و امضا می شود و پس از تایید و امضای مدیره گروه ذیربط در محلی که در فرم پیش پیش بینی شده است فرم تکمیل شده از طریق کمیته منتخب دانشکده به همراه سایر مستندات فیزیکی پرونده ارتقا به دانشگاه ارسال می گردد . لازم به ذکر است به همراه فرم تکمیل شده لازم است یک نسخه چاپی و الکترونیک از کلیه مدارک تحصیلی و احکام توافقامه ها تاییدیه ها داوری ها مقالات کتب و سایر مدارک لازم ارسال گردد.

 

شرح وظایف کارشناس ارتقاء دانشکده

 

  • گردآوری و تکمیل مکاتبات مربوط به ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی
  • کنترل کلیه مستندات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مطابق با آیین نامه های ارتقاء
  • شرکت در جلسات کمیته منتخب دانشکده به عنوان کارشناس
  • ارسال فایل ها و مستندات فیزیکی به دانشگاه جهت بررسی و طرح در کمیته ارتقا
  • تنظیم فایل های رایانه ای مربوطه و انجام مکاتبات و تنظیم صورت جلسات مربوط به کمیته منتخب
  • تکمیل و ارسال مستندات از طریق سامانه ساعی 

 

کارشناس

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست