نام و نام خانوادگی :

 ز. لقمانی

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

ایمیل:

bio.logh2023@gmail.com 
z.loghmani@sbmu.ac.ir

 تلفن تماس:

021-22731999 داخلی 272 

 

 

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

 • آشنایی و روش کار با تجهیزات آزمایشگاهی
 • آشنایی و روش کار با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • استخراج ژن به روشهای مختلف
 • آماده نمودن مواد ، محلول ، محیط های کشت جهت  انجام آزمایشات
 • اندازه گیری هورومونها به روش های استاندارد
 • جداسازی و شناسایی مواد توسط الکتروفورز
 • آماده نمودن لوازم و تجهیزات مورد نیاز اساتید و دانشجویان قبل از شروع کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی
 • حفظ و نگهداری اموال آزمایشگاه ها
 • انجام اقدامات لازم جهت کالیبراسیون
 • هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی و معاونت آموزشی جهت تجهیز یا تأسیس آزمایشگاه یا کارگاههای مورد نیاز
 • گزارش امور بازسازی  مرمت آزمایشگاهها و کارگاههای تحت نظارت
 • نظارت و کنترل درخواستهای مربوطه به تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها
 • اظهار نظر کارشناسی در خرید تجهیزات و دستگاهها
 • هماهنگی های لازم جهت تعمیر ، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات موجود
 •  تهیه نمونه های آزمایشگاهی
 • پیگیری تهیه وسایل ایمنی مورد نیاز آزمایشگاه و تذکرات مربوط به دانشجویان در خصوص ایمنی در حین کار

 

 

کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست