نام و نام خانوادگی :

 حامد معصومی

 تلفن تماس:

021-22747374 

 

 

شرح وظایف کارگزینی دانشکده پیراپزشکی

 • صدور احکام کارگزینی اعضاء محترم هیئت علمی و کارکنان از قبیل احکام ارتقاء پایه و مرتبه شغلی، ارتقاء رتبه و طبقه شغلی، ماموریت، انتقال، مرخصی و ....
 • صدور احکام افزایش سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی با رعایت قوانین و مقررا ت مربوطه
 • انجام امو مربوط به ارتقاء رتبه و طبقه شغلی کارکنان 
 • انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، استعفا، فوت و ....)
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اجرای قوانین و مقررات مذکور
 • انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدید الورود و اعلام تاریخ شروع بکار آن ها به مراجع ذیربط
 • تهیه لیست گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان و ارسال آن به امور اداری جهت تایید و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا
 • پیگیری و صدور احکام مأموریت اداری کارکنان
 • بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
 • نظارت بر انجام امور بایگانی و رسیدگی به پرونده های کارکنان 
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل بیمه تکمیلی، تسهیلات اعتباری و... 
 • پیگیری امور آموزش ضمن خدمت کارکنان 
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

کارگزینی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست