نماینده کمیته آموزش مجازی رضا ربیعی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای انفورماتیک پزشکی

 

 

اعضای کمیته آموزش مجازی سمت مربوطه
دکتر فرخنده اسدی مدیر EDO
دکتر فریبرز فائقی مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی
دکتر الهام نظری عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر سینا فتحی عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر شهاب الدین رحمتی زاده عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر اعظم شاه بداغی مدیر گروه کتابداری در پزشکی و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر مریم کازرانی عضو هایت علمی گروه کتابداری در پزشکی و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر معصومه نویدی نیا عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

 

شرح وظایف کمیته آموزش مجازی

بررسی و توسعه زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت توسعه آموزش الکترونیک

برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های توانمندسازی آموزش الکترونیک جهت اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان و دانشجویان

ارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش الکترونیک به دانشکده‌ وکاربران سامانه آموزش الکترونیک

ارزشیابی برنامههای آموزش الکترونیک  و بررسی دروس و محتوای تولید شده اعضای هیات علمی

نظارت بر اجرای آییننامههای آموزش الکترونیکی و فعالیتهای آموزشی الکترونیکی در دانشکده و ارزشیابی برنامهها

ارائه گزارشهای دوره­ای از برنامه­های آموزش الکترونیک به مدیریت مرکز مطالعات

تحقیق و پژوهش بر روی شیوههای نوین تولید محتوا 

انجام نظرسنجی و سنجش رضایتمندی اعضای هیات علمی، دانشجویان از خدمات و پیگیری و رسیدگی به اشکلات فنی مربوط به محتوای دروس

تعامل با واحد فناوری اطلاعات دانشکده جهت پیشتیبانی نرم افزاری

فراهمآوری زمینه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر نهادهای ذیربط جهت توانمندسازی در تولید محتوای الکترونیک  و برگزاری دوره های آموزشی بین دانشگاهی

کمیته آموزش مجازی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست