نماینده کمیته آموزش پاسخگو فرشته کوشا
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 

اعضای کمیته آموزش پاسخگو سمت مربوطه
دکتر معصومه نویدی نیا عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر فرخنده اسدی مدیر EDO و عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر نادر وظیفه شیران عضو هیات علمی گروه خون شناسی آزمایشگاهی
دکتر مهرنوش شانکی عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر شادی اسمعیلی عضو هیات علمی گروه خون شناسی آزمایشگاهی
دکتر حمید چگنی عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر فریبرز فائقی مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی
دکتر محمد حسین محمدی گراوند عضو هیات علمی گروه خون شناسی آزمایشگاهی
خانم سمیه شیرخانی کارشناس EDO

 

شرح وظایف کمیته آموزش پاسخگو

همکاری در استقرار و توسعه برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو

بازنگری کلیه برنامه های آموزشی مرتبط با جامعه و همکاری در ارتقاء کیفیت برنامه ها

تدوین برنامه عملیاتی کمیته و برگزاری مستمر جلسات کمیته

توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

همکاری با مرکز مطالعات  دانشگاه در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزش‌های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

شناسایی موانع و چالشهای برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و برنامه ریزی برای رفع آنها

آموزش همگانی ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه با طراحی پمفلت ، بروشور و یا ....

ایجاد توانایی های لازم برای دانشجویان جهت تعامل هرچه بهتر با جامعه

ارتقاء شاخص‌های ارائه خدمات، برای دستیابی به استانداردها ی کشوری در عرصه

توسعه  و نظارت بر فضاهای آموزش در عرصه جهت دانشجویان

کمیته آموزش پاسخگو

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست