نماینده کمیته ارزشیابی دانشجو فریبرز فائقی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی – گرایش تصویربرداری پزشکی

 

 

اعضای کمیته ارزشیابی دانشجو سمت مربوطه
دکتر فرخنده اسدی مدیر EDO
دکتر فرشته کوشا عضو هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی
دکترکامران پاکداد عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی/ رئیس امتحانات
دکتر افسانه عارفی اسکویی عضو هیات علمی گروه علوم پایه/ معاون آموزشی
دکتر شهاب الدین رحمتی زاده عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
خانم سمیه شیرخانی کارشناس EDO
خانم معصومه هاشمی علیا رئیس آموزش

 

شرح وظایف کمیته ارزشیابی دانشجو  ( کمیته آزمون)

 

توانمندسازی استادان در زمینه طراحی سوال و اجرای آزمون و بهره مندی از آزمون الکترونیک؛

بازخورد و مشاوره در حوزه ارزشیابی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی و ارائه گزارش عملکرد هر گروه

ارائه آموزش و مشاوره به اساتید درخصوص روش های مختلف ارزیابی دانشجو و بهبود فرآیند ها و ابزارهای آن

تدوین فرآیند تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی

هدایت و پایش فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با آزمون ها جهت بررسی روایی ، پایایی و سختی سنجی آنها

بکارگیری نرم افزارهای مناسب برای تحلیل آزمون ها

توسعه logbook در ارزشیابی عملکرد دانشجویان و فرایند الکترونیکی شدن آن

توسعه و ترویج ارزشیابی های  تکوینی در سطح گروه های آموزشی

کمیته ارزشیابی دانشجو

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست