نماینده کمیته ارزیابی درونی گروه های آموزشی دکتر فرخنده اسدی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی

 

اعضای کمیته  ارزیابی درونی گروه های آموزشی سمت مربوطه
دکتر فاطمه گشادرو مدیر گروه گروه علوم پایه 
دکتر حمید علوی مجد مدیر گروه گروه آمار زیستی
دکتر مریم حیدرپور میمه مدیر گروه گروه زبان
دکتر نایبعلی  احمدی مدیر گروه علوم آزماشیگاهی
دکتر حسن امامی مدیر گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر فریبرز فائقی مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی
دکتر اعظم شاهبداغی مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر محسن  حمید پور مدیر گروه خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون
خانم سمیه شیرخانی   کارشناس واحد EDO

 

کمیته ارزیابی درونی گروه های آموزشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست