نماینده کمیته اعتبار بخشی سمیه شیرخانی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناس ارشد میکروبیولوژی

 

 

اعضای کمیته اعتبار بخشی سمت مربوطه
دکتر فاطمه گشادرو مدیر گروه گروه علوم پایه 
دکتر حمید علوی مجد مدیر گروه گروه آمار زیستی
دکتر مریم حیدرپور میمه مدیر گروه گروه زبان
دکتر نایبعلی  احمدی مدیر گروه علوم آزماشیگاهی
دکتر حسن امامی مدیر گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر فریبرز فائقی مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی
دکتر اعظم شاهبداغی مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر محسن  حمید پور مدیر گروه خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون
دکتر فرخنده اسدی مسئول واحد EDO

 

 

کمیته اعتبار بخشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست